FALLING MAN

FALLING MAN

Size: 15″x8″x6″

Fabricated: 2002